biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma ELCOMP Teresa Szołtysik z siedzibą Orzechu, ul. Bytomska 130 przetwarza dane osobowe swoich klientów tj: nazwa działalności gospodarczej, imię, nazwisko adres siedziby, numer NIP, adres e-mail, telefon. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ELCOMP Teresa Szołtysik z siedzibą Orzechu, ul. Bytomska 130, NIP: 645-111-52-11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 42-622 Orzech, ul. Bytomska 130, 71-324 lub email: biuro@elcomp.net.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania naszym klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@elcomp.net.pl lub za pomoca poczty tradycyjnej, listownie na adres: 42-622 Orzech, ul. Bytomska 130

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.